Radca prawny Robert Zawistowski może zostać Twoim pełnomocnikiem z urzędu. Jako obrońca z urzędu zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego oraz spraw toczonych przed sądem administracyjnym.

Bezpłatna pomoc prawna adwokata z urzędu

Wniosek o pełnomocnika z urzędu w sprawie cywilnej

Aby skorzystać z pomocy adwokata lub darmowego pełnomocnika z urzędu trzeba złożyć odpowiedni wniosek. Kto może skorzystać z pomocy prawnej?

Polskie prawo daje taką możliwość zarówno stronie zwolnionej od kosztów sądowych w całości lub w części oraz stronie, która z takiego zwolnienia nie korzysta.

Wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu lub adwokata z urzędu w sprawie cywilnej jest zgłaszany przez stronę postępowania wraz z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych lub osobno:

  • na piśmie
  • ustnie do protokołu,
  • w sądzie w Łodzi, w którym sprawa ma się obyć lub już się toczy.

Jeśli osoba fizyczna nie ma miejsca zamieszkania w rejonie działania danego sądu, może złożyć wniosek o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego w sądzie rejonowym właściwym ze względu na miejsce swego zamieszkania, który niezwłocznie przesyła ten wniosek sądowi właściwemu.

Do wniosku o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w sprawie cywilnej konieczne jest załączenie oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania, sporządzonego na urzędowym formularzu – formularze dostępne są w formie papierowej w sądach w punktach obsługi interesantów, jak i w formie elektronicznej na stronach internetowych sądów.

Złożony wniosek jest następnie rozpatrywany przed sąd. Jeśli uzna, że udział profesjonalnego pełnomocnika jest potrzebny, a strona nie jest w stanie ponieść kosztów jego wynagrodzenia bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny, wniosek jest rozpatrywany pozytywnie.

Składając stosowny wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w Łodzi strona możesz w jego treści wskazać radcę prawnego naszej kancelarii celem reprezentowania jej sprawie przed sądem.

Pełnomocnik z urzędu w postępowaniu sądowo-administracyjnym

Pełnomocnik z urzędu może reprezentować klienta w postępowaniu przed sądem administracyjnym, w sprawach z zakresu kontroli administracji publicznej.

Przed wszczęciem postępowania lub w toku postępowania, strona może wnioskować o przyznanie tzw. prawa pomocy, które obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego.

Wniosek o przyznanie prawa pomocy składa się na urzędowym formularzu, który zawiera oświadczenie obejmujące dokładne dane o stanie majątkowym i dochodach, o stanie rodzinnym oraz oświadczenie strony o niezatrudnieniu lub niepozostawaniu w innym stosunku prawnym z adwokatem czy radcą prawnym. Oświadczenia te składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Prawo pomocy

Prawo pomocy jest uprawnieniem określonym w ustawie „Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi”. Prawo pomocy może być przyznane w zakresie całkowitym lub częściowym.

W zakresie całkowitym prawo pomocy obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego.

W  zakresie częściowym prawo pomocy obejmuje: zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w części, tylko od wydatków, od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego.

Przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej następuje:

  • w zakresie całkowitym – gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania;
  • w zakresie częściowym – gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

We wniosku o przyznanie prawa pomocy strona może wskazać radcę prawnego naszej kancelarii, celem reprezentowania jej w postępowaniu sądowo-administracyjnym

Obowiązki pełnomocnika z urzędu

Adwokat lub radca prawny ustanowiony przez sąd jest zobowiązany zastępowania swojego klienta w postępowaniu sądowym, aż do jego prawomocnego zakończenia. Zadaniem pełnomocnika jest pełne wsparcie przy realizacji wszystkich czynności procesowych związanych z jego klientem.

Zdarzają się sytuacje, kiedy z ważnych przyczyn adwokat lub radca prawny może wnieść o zwolnienie obowiązku zastępowania strony w procesie.