Kancelaria radcy prawnego Roberta Zawistowskiego świadczy kompleksową pomoc z zakresu prawa rodzinnego. Pomagamy w sprawach o rozwód, separację, podział majątku, alimenty czy opiekę nad dziećmi. Sprawdź naszą ofertę!

Pomoc radcy prawnego w sprawach z zakresu prawa rodzinnego

Radca prawny od spraw rodzinnych

Prawo rodzinne i opiekuńcze, określane też jako prawo familijne, to dział prawa cywilnego regulujący wszystkie kwestie w rodzinie – zarówno majątkowe i osobiste stosunki między członkami rodziny. Przepisy prawa rodzinnego są określone w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz w wielu obowiązujących ustawach rządowych.

Robert Zawistowski, jako radca prawny z Łodzi, zajmuje się doradztwem prawnym, sporządzaniem umów i dokumentów oraz reprezentowaniem klientów przed sądem we wszystkich sprawach rodzinnych. Nasza kancelaria rozwiązuje problemy prawne związane z rozwodem, separacją, ustanowieniem rozdzielności majątkowej, podziałem majątku, alimenty, kontaktami i opieką nad dziećmi, zaprzeczaniem ojcostwa i macierzyństwa, ubezwłasnowolnienie.

Rozwód i sprawy rozwodowe w Łodzi

Rozwód to jeden z najpopularniejszych typów spraw z zakresu prawa rodzinnego. Dla małżonków jest to bardzo trudny moment w życiu, szczególnie, gdy w sprawie konieczne jest orzekanie o sprawach dotyczących dzieci, np. wykonywania władzy rodzicielskiej, ograniczenia/pozbawienia władzy rodzicielskiej, ustalenia kontaktów z dzieckiem oraz alimentów.

Radca prawny od spraw rozwodowych ma za zadanie zapewnienie kompleksowej obsługi prawnej, tak aby możliwie maksymalnie odciążyć swojego klienta. Łódzka kancelaria Roberta Zawistowskiego udziela wszystkich niezbędnych wskazówek, które pomogą w podjęciu decyzji, jak ukierunkować postępowanie rozwodowe, pomoże w mediacjach i negocjacjach z małżonkiem oraz w przygotowywaniu konkretnych wniosków dowodowych dla sądu.

Naszym zadaniem jest jak najkorzystniej zabezpieczyć interesy klienta, już w dniu złożenia pozwu rozwodowego, składając wnioski o zabezpieczenie kosztów utrzymania dzieci bądź rodziny, kontaktów czy też miejsca zamieszkania.

Separacja

Na czym polega separacja małżeńska? Separacja małżeńska to sytuacja, w której sąd rozwiązuje wspólnotę majątkową miedzy małżonkami, ponieważ nie ma podstaw, aby orzec rozwód. Sąd w takich przypadkach orzeka, który z małżonków jest winny rozkładowi pożycia, jednakże może nie orzekać o winie, jeśli małżonkowie z tego zrezygnują.

Sąd orzekający w sprawach o separację, może w wyroku orzec również o alimentach dla drugiego małżonka, alimentach na dzieci, władzy rodzicielskiej, kontaktach z dzieckiem lub dziećmi, sposobie korzystania przez małżonków ze wspólnego mieszkania, podziale mieszkania lub przyznaniu go jednemu z małżonków oraz podziale majątku.

Po orzeczeniu separacji małżonkowie niejednokrotnie decydują się na powrót do wspólnego pożycia. W sytuacji, gdy jest to możliwe radca prawny naszej kancelarii prowadzi negocjacje mające na celu rozwiązanie konfliktu i wypracowanie wspólnego stanowiska w sprawie.

Sprawy o ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej

Władza rodzicielska polega na decydowaniu o bieżących sprawach dziecka, tj. edukacji, leczeniu, wyrabianiu dokumentów, podejmowaniu decyzji w kwestii wyznania czy też majątku.

Kiedy dochodzi do sytuacji, gdy rodzice nie są w stanie porozumieć się co do wspólnego sprawowania władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem, wszczyna się postępowanie o ograniczenie bądź pozbawienie władzy rodzicielskiej.

Wnioski o ograniczenie/pozbawienie władzy rodzicielskiej wynikają często z permanentnego braku kontaktów czy też braku alimentacji ze strony jednego z rodziców. Doprecyzowanie sytuacji faktycznej pozwala wówczas zabezpieczyć dziecko przed przyszłymi roszczeniami rodziców, którzy się nimi nie interesują, krzywdzą je bądź nie łożą na ich utrzymanie.

W sprawach o odebranie władzy rodzicielskiej, obarczonych dużymi emocjami, nasza kancelaria zapewnia obsługę prawną oraz pełne wsparcie dla klienta. Gdy jest to niezbędne oferujemy również współpracę z psychologami oraz terapeutami.

Ustalenie miejsca zamieszkania dziecka i kontakty z dziećmi

Sprawy dotyczące kontaktów dzieci z rodzicami mają szczególne znaczenie z uwagi na dobro dziecka. Stały i regularny kontakt rodziców z dzieckiem zapewnia utrzymanie więzi i prawidłowych relacji w rodzinie.

W sytuacji kiedy rodzice dziecka nie mieszkają razem zachodzi konieczność uregulowania tych kwestii przed sądem. Najważniejszą sprawą jest ustalenie miejsca zamieszkania dziecka oraz określenie kontaktów w przypadku, gdy są one utrudniane przez jedną ze stron lub gdy rodzice nie mogą dojść do porozumienia w kwestii ich wykonywania.

Radca prawny naszej kancelarii zapewni szybkie i sprawne uregulowanie tych kwestii, co pozwoli niejednokrotnie uniknąć eskalacji konfliktu pomiędzy rodzicami.

Alimenty

Każdy z rodziców powinien ponosić koszty związane z utrzymaniem dziecka. W sprawach o alimenty klienci potrzebują profesjonalnego wsparcia przy racjonalnym wyliczaniu kosztów utrzymania małoletnich dzieci, powoływaniu dowodów wykazujących ich wydatki i ponoszone koszty.

Pomagamy klientom przygotować pozew o alimenty, precyzować ich zdolności zarobkowe i potrzeby dzieci, a także zdolności zarobkowe byłego partnera, męża czy byłej żony, którzy mają być zobowiązani do płacenia alimentów.

W sprawach o alimenty po rozwodzie często doradzamy składanie wniosków o zabezpieczanie powództwa, aby już na czas trwania sprawy nasi klienci mogli utrzymywać dzieci na właściwym poziomie. Niejednokrotnie wspomagamy również na etapie postępowania egzekucyjnego, aby wyegzekwować zasądzony obowiązek alimentacyjny na dziecko.

Kancelaria Roberta Zawistowskiego prowadzi również sprawy dotyczące ustania obowiązku alimentacyjnego czy też o obniżenie alimentów ze względu na zmianę stosunków majątkowych obciążonego rodzica.

Ustanowienie rozdzielności majątkowej

Rozdzielność majątkowa polega na tym, że małżonkowie nie posiadają majątku wspólnego na zasadach właściwych dla wspólnoty majątkowej małżeńskiej. Rozdzielność majątkowa może powstać na podstawie umowy majątkowej małżeńskiej zawieranej pomiędzy małżonkami w formie aktu notarialnego.

Jeżeli małżonkowie nie są w stanie, zgodnie, zawrzeć umowy przed notariuszem, możliwe jest ustanowienie rozdzielności na mocy orzeczenia sądu.

Ustanowienie rozdzielności majątkowej następuje z dniem wydania wyroku sądu bądź z datą złożenia pozwu. Sąd może wyjątkowo, w ważnych okolicznościach, ustanowić rozdzielność z datą wcześniejszą, np. w przypadku separacji małżonków, uniemożliwiającej im współdziałanie w zarządzie wspólnym lub z innych ważnych powodów np. hazardu jednego z małżonków, trwonienia majątku czy też zaciągania zobowiązań bez zgody drugiego małżonka.

Sprawy o podział majątku

Jedne z najbardziej skomplikowanych spraw rodzinnych to postępowania o podział majątku wspólnego po rozwodzie.

Sąd w toku postępowania rozwodowego może na wniosek małżonków dokonać podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu, co oznacza że małżonkowie powinni sporządzić wspólny plan podziału majątku.

Jeżeli nie są w stanie sporządzić takiego planu muszą wnieść o jego podział w oddzielnym postępowaniu. Sąd na wniosek małżonków dokona podziału majątku przy rozwodzie, tj. nieruchomości, ruchomości i oszczędności.

Nasza kancelaria pomaga klientom w prawidłowym wyliczeniu majątku wspólnego, aby uniknąć powoływania biegłych rzeczoznawców i ponoszenia przez Klientów kosztów związanych z wycenami poszczególnych składników majątku.