Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Podstawowym celem upadłości konsumenckiej jest oddłużenie dłużnika. Kiedy i gdzie należy złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Co to jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka jest szansą na rozpoczęcie „nowego życia” dla osób, które popadły w problemy finansowe. Niejednokrotnie stanowi ona jedyną realną i co najważniejsze bezpieczną drogę wyjścia z dołka finansowego i rozpoczęcia życia bez długów.

Upadłość konsumencką jest ogłaszana poprzez postępowanie sądowe. Ma ono na celu doprowadzenie do częściowego lub pełnego oddłużenia danej osoby, przy jednoczesnym – jak najpełniejszym – zaspokojeniem wierzycieli.

Poprzez orzeczenie sądu dłużnik może zostać uwolniony od długów, które nie zostały spłacone w toku postępowania upadłościowego lub wyniku wykonania planu spłaty. Takie długi zostają umorzone.

Procedura ogłoszenia upadłości uregulowana jest w ustawie dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U z 2020r., poz. 1228).

Wniosek o upadłość konsumencką

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może złożyć sam dłużnik, który jest osobą fizyczną, nieprowadzącą działalności gospodarczej. Wniosek składany jest na formularzu urzędowym.

Sprawy z zakresu upadłości konsumenckiej rozpoznaje Sąd Rejonowy Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych właściwy dla miejsca zamieszkania dłużnika.

Kiedy można złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej? Wniosek o ogłoszenie upadłości należy złożyć kiedy dłużnik jest niewypłacalny.

Co oznacza  stan niewypłacalności dłużnika? Dłużnika uważa się za niewypłacalnego, jeżeli nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, czyli takich, których termin płatności upłynął.

Jakie są skutki ogłoszenia upadłości konsumenckiej?

Ogłoszenie upadłości „wstrzymuje” postępowania sądowe i egzekucyjne prowadzone przeciwko dłużnikowi. Postępowania te będą kontynuowane przez syndyka. Wraz z ogłoszeniem upadłości cały majątek dłużnika staje się „masą upadłości”, zarządzaną przez wyznaczonego przez sąd syndyka. Konsument traci możliwość swobodnego rozporządzania swoim majątkiem.

Syndyk działa podobnie jak komornik w tym sensie, że ma prawo dokonać zajęcia wynagrodzenia, rachunków bankowych czy też ruchomości. Dłużnik ma obowiązek współpracować z syndykiem, wskazać i wydać mu cały majątek oraz dokumentację z nim związaną.

W momencie ogłoszenia upadłości konsumenckiej wymagalne stają się wszystkie zobowiązania dłużnika, nawet te które dotychczas terminowo spłacał. Dłużnik po ogłoszeniu upadłości może być stroną tylko drobnych umów dotyczących życia codziennego, które będą finansowane ze środków, które nie zostały zajęte przez syndyka.

Sprawa o ogłoszenie upadłości konsumenckiej – pomoc prawna

Wniosek o upadłość konsumencką musi być rezultatem dobrze przemyślanej decyzji. Przed jej podjęciem warto skorzystać ze wsparcia profesjonalnego pełnomocnika. Nie zawsze bowiem sytuacja dłużnika uzasadnia złożenie stosownego wniosku.

Skorzystanie z porady radcy prawnego, który przeprowadzi kompleksową analizę stanu faktycznego z pewnością ułatwi podjęcie decyzji.

W przypadku gdy taki wniosek okaże się uzasadniony, pełnomocnik pomoże go sporządzić tak aby okazał się skuteczny, zadba o to aby cała procedura została przeprowadzona w najmniej dotkliwy dla Klienta sposób prowadząc do jego pełnego oddłużenia.