Radca prawny Robert Zawistowski może zostać Twoim pełnomocnikiem z urzędu. Jako pełnomocnik z urzędu zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego oraz spraw toczonych przed sądem administracyjnym. Sprawdź, jak i gdzie złożyć wniosek o przyznanie darmowego pełnomocnika z urzędu?

Bezpłatna pomoc prawna adwokata z urzędu

Pełnomocnik z urzędu, określany też jako obrońca z urzędu, to osoba, która nieodpłatnie reprezentuje swojego klienta w sądzie czy przed organami administracji państwowej. Każda osoba fizyczna może wnosić o ustanowienie pełnomocnika z urzędu (może nim być adwokat lub radca prawny) w dotyczącej jej sprawie.

Jak dostać adwokata z urzędu, komu przysługuje prawnik z urzędu? Kiedy strona nie jest w stanie ponieść kosztów wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny, można złożyć stosowne oświadczenie, by ubiegać się o darmową pomoc prawną.

Wniosek o pełnomocnika z urzędu

Aby skorzystać z pomocy darmowego pełnomocnika z urzędu trzeba złożyć odpowiedni wniosek o wyznaczenie pełnomocnika z urzędu. Kto może skorzystać z pomocy prawnej?

Polskie prawo daje taką możliwość zarówno stronie zwolnionej od kosztów sądowych w całości lub w części oraz stronie, która z takiego zwolnienia nie korzysta.

Wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu jest zgłaszany przez stronę postępowania wraz z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych lub osobno:

  • na piśmie,
  • ustnie do protokołu,
  • w sądzie w Łodzi, w którym sprawa ma się obyć lub już się toczy.

Jeśli osoba fizyczna nie ma miejsca zamieszkania w rejonie działania danego sądu, może złożyć wniosek o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego w sądzie rejonowym właściwym ze względu na miejsce swego zamieszkania, który niezwłocznie przesyła ten wniosek sądowi właściwemu.

Do wniosku o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w sprawie cywilnej konieczne jest załączenie oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania, sporządzonego na urzędowym formularzu.

Jak napisać wniosek o adwokata z urzędu? Wniosek o wyznaczenie pełnomocnika z urzędu w 2020 roku jest dostępny za darmo w internecie. Wystarczy wypełnić odpowiedni wzór druku. Dodatkowo formularze dostępne są w formie papierowej w sądach w punktach obsługi interesantów, jak i w formie elektronicznej na stronach internetowych sądów.

Złożony wniosek jest następnie rozpatrywany przed sąd. Jeśli uzna, że udział profesjonalnego pełnomocnika jest potrzebny, a strona nie jest w stanie ponieść kosztów jego wynagrodzenia bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny, wniosek jest rozpatrywany pozytywnie.

Składając stosowny wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w Łodzi możesz w jego treści wskazać radcę prawnego naszej kancelarii celem reprezentowania jej sprawie przed sądem.

Radca prawny z urzędu w sprawie cywilnej

Polskie prawo daje możliwość skorzystania z pomocy prawnej z urzędu nie tylko w sprawach karnych, ale i w sprawach z zakresu prawa cywilnego.

Kodeks postępowania cywilnego (dokładnie art. 117 k.p.c. ) określa, że z pomocy adwokata lub radcy prawnego z urzędu można skorzystać w przypadku zwolnienia od kosztów postępowania.

Robert Zawistowski jako pełnomocnik z urzędu w sprawie cywilnej zajmuje się sprawami:

Pełnomocnik z urzędu w postępowaniu sądowo-administracyjnym

Pełnomocnik z urzędu może reprezentować klienta w postępowaniu przed sądem administracyjnym, w sprawach z zakresu kontroli administracji publicznej.

Przed wszczęciem postępowania lub w toku postępowania, strona może wnioskować o przyznanie tzw. prawa pomocy, które obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego.

Wniosek o przyznanie prawa pomocy składa się na urzędowym formularzu, który zawiera oświadczenie obejmujące dokładne dane o stanie majątkowym i dochodach, o stanie rodzinnym oraz oświadczenie strony o niezatrudnieniu lub niepozostawaniu w innym stosunku prawnym z adwokatem czy radcą prawnym. Oświadczenia te składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Prawo pomocy

Prawo pomocy jest uprawnieniem określonym w ustawie „Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi”. Może być ono przyznane w zakresie całkowitym lub częściowym.

W zakresie całkowitym prawo pomocy obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego.

W  zakresie częściowym prawo pomocy obejmuje:

  • zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w części, tylko od wydatków, od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego.

Przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej następuje:

  • w zakresie całkowitym – gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania;
  • w zakresie częściowym – gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

We wniosku o przyznanie prawa pomocy strona może wskazać radcę prawnego naszej kancelarii, celem reprezentowania jej w postępowaniu sądowo-administracyjnym

Obowiązki pełnomocnika z urzędu

Ustanowienie adwokata lub radcy prawnego przez sąd jest równoznaczne z udzieleniem mu pełnego pełnomocnictwa procesowego.

Radca prawny ustanowiony przez sąd jest zobowiązany zastępowania swojego klienta w postępowaniu sądowym. Zadaniem pełnomocnika jest pełne wsparcie przy realizacji wszystkich czynności procesowych. Obowiązki pełnomocnika z urzędu to:

  • zastępowanie klienta aż do prawomocnego zakończenia postępowania we wszystkich instancjach;
  • wystosowanie zawiadomienia dla strony oraz sądu w przypadku braku stwierdzenia podstaw do wniesienia skargi w postępowaniu kasacyjnym lub w postępowaniu ze skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia,
  • podjęcie niezbędnych czynności związanych ze sprawą w przypadku wygaśnięcia ustanowienia zastępstwa procesowego z urzędu.

Obowiązek pełnomocnictwa wygasa wraz ze śmiercią strony, która je uzyskała, lub gdy zdecyduje o tym sąd. Zdarzają się sytuacje, kiedy z ważnych przyczyn adwokat lub radca prawny może wnieść o zwolnienie obowiązku zastępowania strony w procesie.

Obrońca z urzędu – koszty

Koszty pełnomocnika z urzędu obejmują:

  • wynagrodzenie dla  pełnomocnika, czyli całkowity koszt prowadzenia sprawy (wynagrodzenie jest ustalane według zasad określonych w przepisach o opłatach za czynności adwokatów, radców prawnych);

Czy za pomoc prawną z urzędu się płaci? Odpowiedź brzmi: nie, osoba korzystająca z pomocy pełnomocnika, nie jest zobowiązana do pokrywania kosztów jego pracy.

Jeśli więc szukasz doświadczonego pełnomocnika z urzędu skontaktuj się z naszą kancelarią.