Świadczona przez Kancelarię pomoc z zakresu prawa cywilnego obejmuje m.in.:

Postępowanie pozaprocesowe: 

 • porady prawne;
 • analiza sprawy;
 • sporządzanie opinii prawnych;
 • udział w negocjacjach i mediacjach pomiędzy stronami;
 • sporządzanie umów, pism zawierających m.in. wypowiedzenie umowy, rozwiązanie umowy, odstąpienie od umowy, wezwanie do zapłaty, porozumienie, stanowisko prawne w danej kwestii;
 • sporządzenie ugody.

Postępowanie sądowe:

 • sporządzenie pozwu, wniosku w postępowaniu nieprocesowym, odpowiedzi na pozew, sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym i upominawczym, sprzeciwu od wyroku zaocznego, wniosku o przywrócenie terminu do dokonania czynności, wniosku o zawezwanie do próby ugodowej, cofnięcie pozwu;
 • sporządzanie środków odwoławczych – apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej, skargi na orzeczenie referendarza sądowego, wznowienia postępowania, skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia;
 • sporządzenie wniosku o zabezpieczenie;
 • sporządzenie wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, skargi na czynności komornika, pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności;
 • udział w mediacji pomiędzy stronami.

Z dziedziny prawa cywilnego udzielamy pomocy prawnej m.in. w sprawach:

 • o zapłatę;
 • dotyczących wykonywania umów;
 • o zniesienie współwłasności;
 • o zasiedzenie;
 • o ustanowienie służebności;
 • o wyjawienie majątku;
 • o roszczenia dotyczące ochrony prawa własności m.in. o wydanie rzeczy, zaniechanie naruszeń, przywrócenie stanu poprzedniego, wynagrodzenie za korzystanie z rzeczy, w tym za bezumowne korzystanie i innych;
 • o naruszenie posiadania;
 • o odszkodowanie;
 • inne.