Prawo administracyjne stanowi jedną ze specjalizacji Kancelarii. Zapewniamy w tym zakresie profesjonalną obsługę prawną w bardzo szerokim zakresie.

Prawo administracyjne materialne

Prawo administracyjne materialne reguluje stosunki prawne pomiędzy różnymi podmiotami (stronami) a organami administracji państwowej i samorządu terytorialnego, obejmuje ono również przepisy prawne określające zasady działania tych organów, w tym wykonywane przez nie czynności. Zakres spraw objętych prawem administracyjnym materialnym jest bardzo szeroki, wynika to z zakresu zadań jakie wykonują organy administracji, dotyczą one bowiem prawie wszystkich dziedzin życia.

Prawo administracyjne formalne

Prawo administracyjne formalne zawiera przepisy prawne określające tryb postępowania organów administracji. Zasady postępowania przed organami administracji publicznej zostały zawarte przede wszystkim w kodeksie postępowania administracyjnego. Podstawową formą działania organów administracyjnych jest wydawanie aktów administracyjnych, w tym decyzji administracyjnych.

Zakres usług z zakresu prawa administracyjnego

Zakres usług świadczonych przez Kancelarię z zakresu prawa administracyjnego obejmuje między innymi:

  • doradzamy i sporządzamy opinie prawne z zakresu prawa administracyjnego materialnego i procedury administracyjnej;
  • sporządzamy wnioski o wszczęcie postępowań administracyjnych;
  • sporządzamy odwołania od decyzji oraz zażalenia na postanowienia wydane w toku postępowań administracyjnych;
  • sporządzamy wnioski o stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnych;
  • sporządzamy wnioski o wznowienie postępowania administracyjnego;
  • reprezentujemy Klientów w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji państwowej i samorządowej oraz agendami państwowymi;
  • sporządzamy skargi oraz skargi nadzwyczajne oraz reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym;
  • dokonujemy w imieniu Klientów wymaganych prawem zgłoszeń i zawiadomień.