Proces rozwodowy jest jednym z najtrudniejszych postępowań w sądzie. Przedmiotem rozważań sądu są bowiem wzajemne relacje często bardzo skonfliktowanych małżonków oraz sytuacja ich małoletnich dzieci. To dlatego warto mieć odpowiednią pomoc prawną. Nasza kancelaria zapewnia kompleksowe wsparcie w sprawach rozwodowych, dlatego jeśli chcesz wziąć lub bierzesz rozwód to skontaktuj się z nami.

Kancelaria radcy prawnego Roberta Zawistowskiego oferuje pomoc prawną w zakresie rozwodu. Dlaczego warto mieć pełnomocnika ds. rozwodu? Decyzja o rozwodzie lub separacji zawsze należy do bardzo trudnych, a sprawa rozwodowa wiążę się z przeżywaniem ogromnych emocji, dlatego tak ważna jest fachowa pomoc profesjonalnego pełnomocnika, który czuwa nad prawidłowym przebiegiem postępowania i dba o zabezpieczenie interesów Klienta.

Jeśli szukasz pomocy prawnej w sprawie rozwodu skontaktuj się z nami. Przeczytaj poniżej w jakim zakresie pomagamy naszym Klientom oraz o czym musisz pamiętać decydując się na rozwód.

Pozew rozwodowy – jak należy go przygotować?

Chcąc zainicjować postępowanie rozwodowe, w pierwszej kolejności należy przygotować pozew o rozwód. Pozew musi spełniać wymogi ogólne pisma procesowego. Dla naszym Klientów przygotowujemy odpowiednie pozwy rozwodowe.

W treści pozwu należy precyzyjnie określić żądania pozwu, tzn. czego domaga się osoba, która go przygotowała. Wnioski formalnie pozwu to:

 • orzeczenie rozwodu z orzekaniem o wyłącznej winie drugiego małżonka lub bez orzekania o winie,
 • orzeczenie o władzy rodzicielskiej (tj. pozbawienia, ograniczenia lub pozostawienia władzy rodzicielskiej) nad wspólnymi małoletnimi dziećmi,
 • orzeczenie o alimentach na rzecz dzieci,
 • orzeczenie o miejscu zamieszkania dzieci,
 • orzeczenie o kontaktach małoletnich dzieci z drugim rodzicem,
 • orzeczenie o alimentach na rzecz powoda;
 • orzeczenie o podziale majątku wspólnego,
 • orzeczenie o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania,
 • orzeczenie o eksmisji drugiego małżonka ze wspólnego mieszkania.

Pozew rozwodowy powinien również zawierać wnioski dowodowe oraz uzasadnienie. Dowodem w sprawie  rozwodowej mogą być np. zeznania świadków, dokumenty, opinie biegłych i inne mające znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy.

Gdzie złożyć pozew rozwodowy? Pozew rozwodowy należy wnieść do sądu okręgowego, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie wspólne miejsce zamieszkania pod warunkiem, że choć jedno z nich stale w nim przebywa.

W przeciwnym przypadku właściwym jest sąd miejsca zamieszkania pozwanego, a gdyby jego miejsce pobytu nie było znane – sąd miejsca zamieszkania powoda.

Sprawa rozwodowa – kiedy sąd orzeka rozwód?

Zgodnie z art. 56 k.r.i o.p. jeżeli pomiędzy stronami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia każdy z małżonków może żądać, aby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód.

Jak wynika z powyższego przepisu podstawową przesłanką rozwodu jest zupełny i trwały rozkład pożycia miedzy małżonkami. Sąd orzeknie rozwód kiedy stwierdzi, że ustała więź uczuciowa, fizyczna i gospodarcza (majątkowa).

Należy jednak pamiętać, że są również przesłanki negatywne orzeczenia rozwodu. Mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia, sąd nie orzeknie rozwodu jeżeli wskutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Rozwód nie jest również dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, a drugi małżonek nie wyraża na to zgody, chyba że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Sąd rozwodowy – co dokładnie rozstrzyga?

Orzekając rozwód są rozstrzyga, który z małżonków ponosi winę za rozpad małżeństwa. W trakcie postępowania może okazać się, że żaden z małżonków nie ponosi winy za rozkład pożycia.

W każdym przypadku sąd powinien w sentencji wyroku zawrzeć stosowne stwierdzenie co do winy. Może zatem:

 • orzec rozwód z orzeczeniem o winie jednego z małżonków,
 • rozwiązać małżeństwo poprzez rozwód z winy obu stron,
 • orzec rozwód bez orzekania o winie.

W wyroku sąd rozstrzyga również o władzy rodzicielskiej, kontaktach z dzieckiem, alimentach na rzecz dziecka, zasadach korzystania ze wspólnego mieszkania.

Na żądanie jednego z małżonków sąd zadecyduje w sprawie eksmisji małżonka i alimentach na rzecz małżonka. Na końcu wreszcie sąd rozstrzygnie kto ponosi koszty postępowania sądowego.

To, ile czasu będziemy czekali na orzeczenie rozwodu, zależy od wielu czynników takich jak:

 • stopień skonfliktowania stron postępowania
 • stanowisk stron w sprawie,
 • stopień zawiłości sprawy,
 • wniosków dowodowych zgłaszanych przez strony,
 • zakresu postępowania dowodowego,
 • terminów rozpraw wyznaczanych przez sąd.

W przypadku gdy małżonkowie zgodnie wniosą o rozwód bez orzekania o winie, to sprawa może zakończyć się już na pierwszej rozprawie.

Wiele osób pyta, czy możliwe jest aby sąd dokonał podziału majątku wspólnego w wyroku rozwodowym? Otóż tak, jest to możliwe.

Sąd rozstrzygnie co do podziału majątku w przypadku zgodnego żądania stron. W przypadku braku porozumienia co do podziału należy wnieść stosowny wniosek o rozstrzygnięcie tej kwestii w osobnym postępowaniu.  

Cena rozwodu – ile kosztuje rozwód?

Na koszty sprawy rozwodowej składają się przede wszystkim koszty sądowe, w tym opłata od pozwu oraz koszty związane z reprezentowaniem strony przez profesjonalnego pełnomocnika.

Opłata sądowa od pozwu wynosi 600 zł natomiast koszty zastępstwa procesowego przez radcę prawnego w sprawie rozwodowej uzależnione są od wielu czynników.

Ich wysokość zależy przede wszystkim od stopnia skomplikowania sprawy, ilości rozpraw oraz pracy włożonej przez pełnomocnika.