Przygotowany pozew sądowy

Alimenty to jedna z częstych spraw rozpatrywanych przez sądy w Polsce. Osoby, które borykają się z problemem braku wsparcia finansowego ze strony drugiego rodzica lub rodziny, często decydują się na złożenie pozwu w tej sprawie. Jednakże, nie każdy wie jak poprawnie napisać i złożyć taki pozew do sądu. W niniejszym artykule dowiesz się czym jest wniosek o alimenty, kto jest zobowiązany do ich uiszczania, w jaki sposób napisać pozew o alimenty oraz jak je skutecznie egzekwować. Jeżeli z kolei jesteś pozwanym w sprawie o alimenty, dowiesz się jak postępować po otrzymaniu pozwu, w jaki sposób obniżyć wysokość alimentów i kiedy wygasa obowiązek alimentacyjny.

Pozew o alimenty. Przykładowe pozwy o alimenty – kogo mogą dotyczyć?

Obowiązek alimentacyjny to zobowiązanie, którego celem jest zapewnienie członkom rodziny środków na pokrycie uzasadnionych potrzeb. Jeśli zatem, ktoś znajdzie się w niedostatku, wówczas jego najbliżsi krewni zobowiązani są dostarczyć mu niezbędnych środków utrzymania.

Obowiązek alimentacyjny dotyczy dostarczania środków utrzymania oraz środków wychowania.

Środki utrzymania dotyczą zapewnienia bieżących potrzeb osoby uprawnionej takich jak pożywienie, mieszkanie, ubranie, opał, leki oraz inne przedmioty niezbędne do zwykłej egzystencji.

Natomiast środki wychowania dotyczą kwestii zapewnienia uprawnionemu zdrowia, rozwoju fizycznego i umysłowego, zdobyciem wykształcenia, dostępem do dóbr kultury.

Wszystkie kwestie związane z alimentami uregulowane zostały w dziale III kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Alimenty zwykle kojarzone są ze świadczeniami płaconymi na rzecz dzieci, jednak warto wiedzieć, że w niektórych sytuacjach mogą się o nie ubiegać również inne osoby.

Najczęściej do płacenia alimentów zobowiązani są rodzice, dzieci lub małżonkowie po rozwodzie lub w separacji. W przypadku, gdy obowiązek alimentacyjny nie może być realizowany przez rodziców, przechodzi on na dalszych krewnych, czyli dziadków lub rodzeństwo.

Może się również zdarzyć, że to rodzice nie są w stanie samodzielnie zaspokajać swoich usprawiedliwionych potrzeb z uwagi na podeszły wiek czy też stan zdrowia. Wówczas mogą oni domagać się alimentów od swoich pełnoletnich, pracujących zarobkowo dzieci.

Pozew o alimenty na dziecko

Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dzieci wynika z art. 133 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zgodnie z którym rodzice są zobowiązani do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

W pozwie o alimenty można dochodzić świadczeń nie tylko na jedno dziecko, ale również na dwoje lub więcej dzieci. W takim przypadku należy odpowiednio sformułować żądanie. Najlepiej oddzielnie wymienić każde z dzieci i wnieść o zasądzenie osobnych kwot dla każdego z nich.

Podobnie wygląda kwestia uzasadnienia pozwu, w treści którego należy przedstawić sytuację życiową każdego z dzieci z osobna. Każde z nich może być bowiem na innym etapie edukacji, różnie może wyglądać stan zdrowia dzieci i ich potrzeby.

Pozew o alimenty od rodziców dla pełnoletniego dziecka

W przypadku, gdy dziecko jest małoletnie w sprawie o alimenty, w jego imieniu występuje opiekun prawny, czyli najczęściej jedno z rodziców. Dziecko, które ukończyło już 18 lat składa pozew o alimenty osobiście. W takiej sytuacji w pozwie należy przedstawić okoliczności, które powodują, że alimenty należą się dziecku, pomimo iż jest już pełnoletnie.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie przewiduje bowiem górnej granicy wieku z osiągnięciem, którego kończyłby się obowiązek alimentacyjny rodziców.

Pozew o alimenty od dziadków 

W razie braku możliwości wyegzekwowania alimentów od rodziców można dochodzić ich zapłaty od dziadków. Aby dochodzenie alimentów od dziadków było możliwe, musi zostać spełniony jeden z następujących warunków: 

 • brak jest osoby zobowiązanej do wykonywania świadczeń alimentacyjnych w bliższym stopniu pokrewieństwa – na przykład rodzic nie żyje;
 • rodzic nie jest w stanie uczynić zadość swojemu obowiązkowi – na przykład jest niepełnosprawny,
 • uzyskanie od rodzica na czas potrzebnych uprawnionemu środków utrzymania jest niemożliwe lub połączone z nadmiernymi trudnościami – na przykład rodzic przebywa na stałe za granicą, bądź też nie płacił zasądzonych przez sąd alimentów, a próby wyegzekwowania należności nie przyniosły oczekiwanego rezultatu.

W treści pozwu przeciwko dziadkom należy zatem wykazać jedną z trzech wskazanych powyżej sytuacji związanych z uzyskaniem alimentów od rodzica, a także wskazać, iż babcia lub dziadek mają możliwości majątkowe do tego, żeby zaspokoić usprawiedliwione potrzeby wnuka/wnuczki w stopniu, w jakim nie zostały zaspokojone przez rodziców. 

Alimenty od dziadków przysługują tylko w sytuacji, gdy dziecko znajduje się w niedostatku (nie ma wystarczających środków na zapewnienie podstawowych potrzeb życiowych).

Tym samym sąd zasądzi alimenty od dziadków na rzecz dziecka w takiej wysokości, która umożliwi jedynie zapewnienie mu podstawowych potrzeb związanych z bieżącym funkcjonowaniem.

Pozew o alimenty na żonę. Obowiązek alimentacyjny w małżeństwie

Zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb założonej przez siebie rodziny, w tym do zaspokajania potrzeb życiowych współmałżonka.

W przypadku kiedy jedno z małżonków nie wywiązuje się z obowiązku przyczyniania się do zaspakajania potrzeb rodziny współmałżonek może wystąpić przeciwko niemu z pozwem.

Pozew o alimenty może być wniesiony przez małżonka, którego możliwości zarobkowe zostały zmniejszone wskutek poświęcania się opiece nad małoletnimi dziećmi lub dbania o wspólne gospodarstwo domowe.

W odniesieniu do obowiązku przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny przyjmuje się, że: „zakres tego obowiązku kształtuje zasada, że stopa życiowa małżonków, choćby pozostających w faktycznym rozłączeniu, powinna być z reguły równa. Dlatego też obowiązek małżonka z art. 27 k.r.io. nie powstaje i nie zależy od tego, czy drugi małżonek znajduje się w niedostatku, lecz od tego, by jeden z małżonków nie mógł zaspokajać swoich potrzeb w takim zakresie, w jakim może to uczynić małżonek drugi” (uchw. pełnego składu Izby Cywilnej SN z 16.12.1987 r., III CZP 91/86, Legalis).

Alimenty na byłą żonę lub byłego męża

Pozew o alimenty może zostać również złożony przez byłego małżonka, który znalazł się w niedostatku (byli małżonkowie nie muszą już żyć na tym samym poziomie, w związku z czym jedyną przesłanką do takiego żądania może być brak możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb). W przypadku, gdy żadne z małżonków nie zostało uznane za wyłącznie winnego rozpadu związku, taki pozew może złożyć każde z nich.

W takim przypadku sąd zasądzi alimenty w wysokości odpowiadającej usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego.

Natomiast jeśli mąż lub żona zostali przez sąd uznani za wyłącznie winnych rozpadu pożycia małżeńskiego, wówczas o alimenty może się starać tylko osoba uznana za niewinną.

Nie musi się ona wówczas znajdować się w niedostatku, musi natomiast udowodnić, iż rozwód spowodował istotne pogorszenie jej sytuacji materialnej.

Pozew o podwyższenie alimentów

Zgodnie z art. 138 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego.

Powyższy przepis pozwala skorygować wysokość dotychczasowego świadczenia alimentacyjnego lub stwierdzić ustanie obowiązku alimentacyjnego, jeżeli okoliczności leżące u podstaw wydanego przez sąd orzeczenia lub zawartej przez strony umowy uległy zmianie uzasadniającej stosowne orzeczenie w tym zakresie.

Pozew o obniżenie alimentów lub zmniejszenie alimentów

Podstawa prawna do obniżenia alimentów wynika również z art. 138 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zgodnie z którym w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego.

Na podstawie w/w przepisu można również żądać obniżenia świadczenia alimentacyjnego pod warunkiem, że okoliczności leżące u podstaw wydanego przez sąd orzeczenia uległy zmianie uzasadniającej zmniejszenie wysokości należnych alimentów.

Warunkiem obniżenia jest udowodnienie przed sądem, że możliwości zarobkowe osoby zobowiązanej do płacenia alimentów uległy pogorszeniu lub sytuacja finansowa osoby otrzymującej świadczenie alimentacyjne poprawiła się.

W pozwie należy wskazać wysokość dotychczas płaconych alimentów oraz wskazać orzeczenie sądu, z którego obowiązek w dotychczasowej okoliczności wynika.

Pozew o obniżenie alimentów musi także zawierać powody, dla których żądanie obniżenia alimentów, w naszym przekonaniu jest zasadne. Należy wskazać czy doszło do zmniejszenia możliwości zarobkowych zobowiązanego czy też do zmniejszenia usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego.

Pozew o zniesienie alimentów/Pozew o uchylenie alimentów

Obowiązek alimentacyjny nakładany jest na zobowiązanego przez sąd, ale zazwyczaj nie ma on określonych ram czasowych.

Wato zatem wiedzieć, że w uzasadnionych przypadkach zobowiązany do płacenia alimentów może złożyć pozew o ich uchylenie (potocznie zwany również jako pozew o niepłacenie alimentów).

Jak napisać pozew o alimenty? Jak przygotować pozew o alimenty?

Pozew o alimenty jest pismem procesowym, które ma na celu rozpoczęcie postępowania sądowego. Musi on zawierać elementy przewidziane dla tego rodzaju pism.

Należy wskazać w nim właściwy sąd, określić osoby powoda i pozwanego, zamieścić żądanie o zasądzenie określonej kwoty alimentów oraz wyznaczenie dnia, od którego obowiązek miałby się rozpocząć.

Pozew powinien również zawierać uzasadnienie. Do pozwu warto załączyć kopie wszystkich dokumentów istotnych dla rozpatrzenia sprawy.

W pozwie o alimenty muszą znaleźć się następujące informacje:

 • miejscowość i data jego sporządzenia;
 • wskazanie właściwego sądu oraz wydziału, do którego jest kierowany;
 • oznaczenie stron postępowania – osoby uprawnionej do otrzymywania alimentów (jeżeli jest małoletnia, należy wskazać jej przedstawiciela ustawowego – rodzica bądź opiekuna prawnego) oraz osoby zobowiązanej do płacenia alimentów;
 • wskazanie wartości przedmiotu sporu;
 • oznaczenie pisma procesowego – czyli „Pozew o alimenty”;
 • wniosek o zasądzenie alimentów oraz ewentualnie inne wnioski, na przykład dotyczące środków dowodowych, czy też wniosek o zabezpieczenie na czas postępowania;
 • oświadczenie dotyczące informacji, czy strony próbowały rozwiązać spór na drodze pozasądowej;
 • uzasadnienie;
 • podpis powoda albo jego przedstawiciela ustawowego, czyli osoby występującej z roszczeniem;
 • wymienienie załączników – w przypadku pozwu o alimenty na dziecko będą to odpis skrócony aktu urodzenia dziecka, rachunki za media, zakup odzieży, materiałów edukacyjnych i pomocy naukowych, zajęć dodatkowych czy lekarstw itp.

W pozwie warto również wskazać świadków, którzy potwierdzą okoliczności opisane przez nas w uzasadnieniu pozwu. Podając świadków należy wskazać ich miejsce zamieszkania tak aby sąd mógł wezwać ich na termin rozprawy.

Strony postępowania o alimenty

Postępowanie o alimenty ma charakter sporny, jego stronami są powód czyli osoba wnosząca pozew oraz pozwany przeciwko któremu pozew jest skierowany.

Powodem jest osoba uprawniona do alimentów, w przypadku dziecka jego przedstawiciel ustawowy, czyli rodzi, natomiast pozwanym, jest osoba która ma je regulować.

Wartość przedmiotu sporu w sprawie o alimenty 

Prawidłowo sporządzony pozew o alimenty powinien określać wartość przedmiotu sporu. Zgodnie z art. 22 kodeksu postępowania cywilnego w sprawach o prawo do świadczeń powtarzających się wartość przedmiotu sporu stanowi suma świadczeń za jeden rok, a jeżeli świadczenia trwają krócej niż rok – za cały czas ich trwania.

Wartości przedmiotu sporu w sprawie o alimenty to nic innego jak zsumowanie alimentów za cały rok.

Przykład:

Jeżeli dochodzisz alimentów w kwocie 1000 złotych miesięcznie, wartość przedmiotu sporu należy obliczyć w następujący sposób – 1000 złotych x 12 miesięcy, czyli 12000 złotych.

Uzasadnienie pozwu o alimenty

Niezwykle ważnym elementem pozwu jest jego uzasadnienie. W uzasadnieniu należy dokładnie opisać sytuację dotyczącą osoby uprawnionej oraz zobowiązanej do uiszczania alimentów.

Przedstawienie tych okoliczności polegać będzie między innymi na wskazaniu, w przypadku małoletniego, ile ma lat, gdzie się uczy, czy uczęszcza na zajęcia dodatkowe, ile wynoszą jego koszty utrzymania związane z nauką, wyżywieniem, ubraniami itp.

Jeżeli powód posiada informacje na temat zarobków oraz stanu majątkowego pozwanego, należy to również opisać w uzasadnieniu. W przypadku, gdy nie ma takich informacji, należy zobowiązać pozwanego do przedłożenia stosownych dokumentów przed sądem.

W przypadku pozwu o alimenty na dziecko istotna jest również sytuacja majątkowa rodzica, który wychowuje i utrzymuje dziecko. W takim pozwie należy zatem podać wysokość dochodów i poprzeć ją odpowiednimi dokumentami.

Jak poprawnie złożyć pozew o alimenty? Gdzie złożyć pozew o alimenty? 

Pozew o alimenty należy złożyć w sądzie właściwym do rozpoznania danej sprawy. Zgodnie z art. 32 Kodeksu postępowania cywilnego „powództwo o roszczenie alimentacyjne oraz o ustalenie pochodzenia dziecka i związane z tym roszczenia wytoczyć można według miejsca zamieszkania osoby uprawnionej„.

Jak wynika z powyższego przepisu pozew o alimenty należy złożyć do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania osoby uprawnionej.

Oprócz tego istnieje możliwość skorzystania z reguły generalnej, czyli wniesienia pozwu do sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania strony pozwanej.

Oczywiście dla osoby wnoszącej pozew najkorzystniej jest złożyć go w sądzie właściwym według miejsca zamieszkania uprawnionego.

Pozew można złożyć osobiście w biurze podawczym sądu lub za pośrednictwem poczty wówczas powinien być przesłany listem poleconym na adres sądu.

Pozew wraz ze wszystkimi załącznikami należy złożyć w dwóch egzemplarzach, jeden zostanie w sądzie, drugi zostanie doręczony przez sąd osobie pozwanej.

Warto pamiętać aby przygotować trzeci egzemplarz pozwu i wszystkich załączników, którym będzie dysponowała strona powodowa w trakcie procesu.

W sprawie alimentów zawsze właściwy jest sąd rejonowy. Należy jednak pamiętać że alimentów można również zażądać w toku postępowania rozwodowego dla którego właściwy jest sąd okręgowy.

Wówczas sąd okręgowy orzeka zarówno w sprawie rozwodu jak i alimentów na rzecz dzieci czy też byłego małżonka.

Jeśli złożony pozew spełnia wszystkie wymogi formalne sąd przesyła jego treść osobie pozwanej zobowiązując do złożenia odpowiedzi na pozew.

Po otrzymaniu odpowiedzi na pozew sąd wyznacza termin rozprawy podczas, której przeprowadza czynności dowodowe tzn. przesłuchuje świadków, strony postępowania, zapoznaje się również ze złożonymi przez strony dokumentami. Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego sąd rozstrzyga sprawę wydając wyrok.

W przypadku uzyskania pozytywnego wyroku mamy podstawę żądać od osoby zobowiązanej płacenia alimentów w wysokości wynikającej z orzeczenia sądu.

W sytuacji kiedy wyrok będzie negatywny w pierwszej kolejności należy złożyć wniosek o jego uzasadnienie. Wniosek należy złożyć w biurze podawczym sądu lub wysłać do listem poleconym na adres sądu w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyroku. Wniosek jest wolny od opłat sądowych.

Po otrzymaniu wyroku wraz z jego uzasadnieniem powód może go zaskarżyć, czyli wnieść apelację.

Wzory pozwów o alimenty – czy warto z nich korzystać?

W internecie są różnego rodzaju strony, na których znajdziecie do pobrania: pozew o alimenty wzór, pozew o alimenty wzór do pobrania i wiele innych gotowych do wydrukowania wzorów samych pozwów czy też pozwu zawierającego uzasadnienie.

Oczywiście można z nich korzystać pisząc pozew jednak należy pamiętać, że w każdej sprawie o alimenty sytuacja uprawnionego jak i zobowiązanego jest zupełnie inna i nie da się stworzyć wzoru pisma, który będzie adekwatny do wszystkich spraw.

Przed napisaniem pozwu warto skonsultować się z profesjonalnym pełnomocnikiem, który wskaże wszystkie istotne elementy ważne w danych okolicznościach tak aby wniesiony pozew nie zawierał braków formalnych, a sprawa zakończyła się wyrokiem uwzględniającym wniesione powództwo.

Co dalej po złożeniu pozwu o alimenty? Ile się czeka na sprawę?

Po złożeniu pozwu o alimenty należy oczekiwać na wezwanie z sądu na termin rozprawy, oczywiście pod warunkiem, że pozew został złożony skutecznie, tzn. nie zawierał żadnych braków formalnych.

Oczywistym jest, biorąc pod uwagę charakter sprawy o alimenty, że powinna ona zostać rozpoznana jak najszybciej. W praktyce nie jest to jednak takie proste i szybkie. Długość postępowania uzależniona jest od wielu czynników.

W sądach w województwie łódzkim od dnia złożenia pozwu do dnia terminu pierwszej rozprawy upływa zwykle około 4 miesięcy. Powyższy czas wskazuję jednak jedynie orientacyjnie.

Jest to bowiem uzależnione  od wielu czynników, przede wszystkim od możliwości doręczenia pozwu stronie pozwanej, jego stanowiska w sprawie czy też obłożenia sądu.

W sądach znajdujących się w większych miastach czas oczekiwania na pierwszą rozprawę jest znacznie dłuższy. Długość samego postępowania jest z kolei przede wszystkim uzależniona od ilości dowodów jakie mają być przeprowadzone.

Sprawa o alimenty może trwać nawet ponad rok.

Kiedy sąd oddali pozew o alimenty?

Wyrok oddalający powództwo zapada, gdy powód nie udowodni zasadności roszczenia. Składając pozew do sądu należy pamiętać, że samo złożenie pozwu nie jest wystarczające. Do pozwu należy dołączyć dowody w postaci dokumentów, które będą potwierdzać treść i zasadność złożonego pisma.

Dla potwierdzenia stanu faktycznego sprawy należy również zamieścić wniosek o przeprowadzenie dowodu z zeznań świadków, a także przesłuchania stron postępowania. Wszystkie podjęte przez powoda działania mają służyć jednemu celowi mianowicie udowodnieniu przed sądem, że alimenty należą się powodowi.

Oczywiście każda sprawa jest indywidualna i wymaga przeprowadzenia innych dowodów. Jest to przede wszystkim uzależnione od tego kto ma być zobowiązany do płacenia alimentów i na rzecz kogo mają być one uregulowane.

Dla przykładu – w przypadku pozwu o alimenty na małoletnie dziecko należy udowodnić przed sądem jakie są usprawiedliwione potrzeby dziecka i jakie są możliwości finansowe i zarobkowe rodzica zobowiązanego do ich płacenia.

W przypadku nieudowodnienia zasadności roszczenia sąd oddali pozew.

Jak wycofać pozew o alimenty?

Pozew może zostać wycofany przez powoda po jego złożeniu lub przesłaniu do sądu. Taka sytuacja może mieć miejsce, np. kiedy powód dojdzie do wniosku, że nie ma szans na wygranie sprawy lub gdy strony dojdą do porozumienia na drodze pozasądowej.

Aby wycofać pozew należy przesłać do sądu pismo procesowe (wraz z odpisem dla pozwanego) albo złożyć go ustnie na rozprawie.

Istotny jest również moment cofnięcia pozwu. Jeśli cofnięcie pozwu następuje przed rozpoczęciem pierwszej rozprawy – na cofnięcie pozwu nie jest potrzebna zgoda pozwanego.

Jeśli natomiast cofnięcie pozwu nastąpi po rozpoczęciu pierwszej rozprawy wówczas na cofnięcie pozwu bez zrzeczenia się roszczenia potrzebna jest zgoda pozwanego. Zgoda pozwanego nie jest potrzebna, gdy cofnięcie pozwu połączone jest ze zrzeczeniem się roszczenia.

Pozew cofnięty nie wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa wiąże z wytoczeniem powództwa, np. nie powoduje przerwania biegu terminu przedawnienia.

W razie cofnięcia pozwu poza rozprawą przewodniczący odwołuje wyznaczoną rozprawę i o cofnięciu zawiadamia pozwanego, który może w terminie dwutygodniowym złożyć sądowi wniosek o przyznanie mu kosztów procesu.

Gdy skuteczność cofnięcia pozwu uzależniona jest od zgody pozwanego, to niezłożenie przez pozwanego oświadczenia w tym przedmiocie w terminie dwóch tygodni od otrzymania zawiadomienia uważa się za wyrażenie zgody.

Brak zgody pozwanego lub brak zrzeczenia się roszczenia przez powoda skutkuje dalszym rozpoznawaniem sprawy przez sąd.

Jak przygotować odpowiedź na pozew o alimenty?

Dostałeś pozew o alimenty i nie wiesz, co dalej zrobić? W swojej praktyce często spotykam się z pytaniem jak ma postępować osoba, która otrzymała pozew o alimenty. W pierwszej kolejności należy dokładnie przeanalizować wszystkie dokumenty jakie otrzymał pozwany.

W szczególności należy upewnić się czy sąd nie zobowiązał pozwanego do złożenia odpowiedzi na pozew. Jeśli tak to należy jej udzielić w terminie wskazanym przez sąd. Brak odpowiedzi na pozew o alimenty może bowiem spowodować przegranie sprawy przez pozwanego.

W treści odpowiedzi należy szczegółowo odnieść się do treści pozwu, do wskazanych w nim okoliczności na podstawie, których powód wnosi o zasądzenie alimentów.

Odpowiedź na pozew o alimenty lub podwyższenie alimentów powinna zawierać następujące elementy:

 • miejscowość i datę,
 • oznaczenie sądu, do którego jest kierowana,
 • dane stron i sygnaturę sprawy,
 • oraz oznaczenie pisma: „Odpowiedź na pozew o alimenty”.

W piśmie należy przedstawić swoje stanowisko w sprawie – wskazać, czy pozwany zgadza się z wysokością żądanych alimentów, czy też w jego ocenie żądana kwota jest zawyżona.

W przypadku gdy pozwany kwestionuje obowiązek alimentacyjny powinien z kolei wnosić o oddalenie powództwa w całości.

Stanowisko należy odpowiednio uzasadnić tzn. szczegółowo odnieść się do treści pozwu, do wskazanych w nim okoliczności na podstawie, których powód wnosi o zasądzenie alimentów.

Do odpowiedzi można również załączyć dokumenty: potwierdzające stanowisko pozwanego, jego sytuację finansową (zaświadczenie o zarobkach, wyciągi z ksiąg rachunkowych, gdy prowadzi działalność gospodarczą, wyciągi z kont bankowych, zeznania podatkowe), czy też zdrowotną, która uniemożliwia osiąganie wyższych dochodów (np. zaświadczenie o stanie zdrowia, historię choroby).

W treści pisma można również złożyć wniosek o przeprowadzenie dowodów z zeznań świadków, którzy potwierdzą wskazane przez pozwanego okoliczności.

Składając odpowiedź na pozew o alimenty nie trzeba wnosić opłaty sądowej.

Koszty związane z pozwami o alimenty

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami dochodzenie roszczeń alimentacyjnych jest zwolnione od opłat sądowych. Wynika to wprost z art. 96 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Innymi słowy powód wnoszący pozew o alimenty czy też o ich podwyższenie nie ma obowiązku wnoszenia opłaty sądowej. Rozwiązanie to stanowi wyjście naprzeciw potrzebom osób uprawnionych do świadczeń alimentacyjnych.

Wyjątkiem są sprawy o obniżenie alimentów lub uchylenie obowiązku alimentacyjnego.

Dlaczego warto skorzystać z pomocy radcy prawnego?

Pozew o alimenty to bardzo istotny dokument inicjujący postępowanie dlatego jakość jego sporządzenia bardzo często decyduje o losach postępowania. Pozew o alimenty, jak każde pismo przygotowawcze, musi spełniać wymogi formalne warunkujące przyjęcie sprawy do rozpoznania przez sąd.

Należy również pamiętać, że to na osobie ubiegającej się o alimenty spoczywa ciężar udowodnienia zasadności żądanej wysokości alimentów. Dlatego niezwykle ważne jest właściwe sformułowanie odpowiednich wniosków dowodowych.

Sprawy o alimenty, z uwagi na ich szczególny charakter, niosą ze sobą dużą dawkę emocji, szczególnie gdy dotyczą świadczeń dla małoletniego dziecka stron, które niejednokrotnie są ze sobą silnie skonfliktowane.

Z powyższych względów skorzystanie z pomocy prawnej w sprawie o alimenty w ramach której radca prawny przygotuje pozew i będzie czuwał nad przebiegiem postępowania dowodowego przed sądem, gwarantuje uzyskanie alimentów w żądanej wysokości.

Najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy prawnej już na etapie przygotowania pozwu. Radca prawny pomoże w sprecyzowaniu wysokości alimentów, doradzi również jakie dokumenty należy zgromadzić i co przygotować przed wniesieniem sprawy do sądu.

Następnie sformułuje pozew wraz ze wszystkimi niezbędnymi wnioskami, sporządzi ewentualnie dalsze pisma procesowe w toku postępowania.

Doświadczony radca prawny będzie również czuwał nad prawidłowym przebiegiem postępowania przed sądem tak aby doprowadzić sprawę do szczęśliwego końca.

Co istotne, zabezpieczy również interesy klienta już na etapie prowadzenia sprawy poprzez złożenie wniosku o zabezpieczenie powództwa na czas postępowania.

W przypadku prowadzenia sprawy w imieniu pozwanego w sprawie o alimenty radca prawny zadba o zebranie niezbędnego materiału dowodowego, prawidłowe sporządzenie odpowiedzi na pozew oraz dalszych pism procesowych zabezpieczy interesy klienta w ten sposób, że podważy zasadność wniesionego powództwa, czy też jego wysokości.

Jeśli zastanawiasz się nad złożeniem pozwu o alimenty, jesteś jeszcze przed rozwodem lub potrzebujesz konsultacji w sprawie – zapraszamy do kontaktu telefonicznego i skorzystania z usług naszej kancelarii.